The Jupiter Museum of Art presents “The Gaze of History—Contemporary Chinese Art Revisited” in Shenzhen

TEXT:CAFA ART INFO    TIME: 2019.12.4

Poster-of-THE-GAZE-OF-HISTORY-445x598.jpg

Curated by Wang Chunchen, the exhibition The Gaze of History—Contemporary Chinese Art Revisited will showcase 104 artworks by sixty of the most internationally acclaimed artists who represent contemporary Chinese art. The exhibits will cover easel paintings, contemporary photography, videos, large installations, new media art, performance art and so on.

The Jupiter Museum of Art, a non-profit private art museum founded by Munia Culture, is devoted to building a world-class museum that serves as a public platform for contemporary art and culture. The Museum features exhibitions, academic research, collections, and public education. With a contemporary foundation, a creative goal, a historic mission, and a cultural collection, the Jupiter Museum of Art is becoming a landmark museum.

The Jupiter Museum of Art is built around a specialized, vital, cutting-edge, and creative operational model. With an international, current, interactive, and contemporary view, the Museum will drive exchange and research in Eastern and Western contemporary art, thereby promoting the international development of Chinese contemporary art.

About the exhibition

Dates: Dec 14, 2019 – Apr 15, 2020

Opening: Dec 13, 2019, 15:00, Friday

Venue: The Jupiter Museum of Art

Artists: Chen Qingqing, Chen Xi, Chen Hui, Chen Wenling, Dai Yun, Du Dakai, Duan Jianghua, Duan Ying Mai, Fang Lijun, Gu Liming, He Jinwei, He Chongyue, He Yunchang, Hong Hao, Ji Zi, Jin Rilong, Kang Haitao, Li Hongbo, Liang Quan, Liu Jude, Liu Xintao, Liu Jianhua, Liu Xiaodong, Liu Bolin, Ma Lu, Miao Xiaochun, Shen Shaomin, Song Dong, Su Xinping, Sui Jianguo, Tan Ping, Wang Qingsong, Wang Chuan, Wang Xiaosong, Wang Chunjie, Wang Jiazeng, Wang Shaoqiang, Wang Chuan , Wang Yuyang, Wang Du, Wang Shaojun, Weng Yunpeng, Xiang Jing, Xing Danwen, Xu Bing, Yan Peiming, Yang Jinsong, Yang Yongliang, Yao Lu, Ye Xiangming, Zhan Wang, Zhang Peili, Zhang Feng, Zhang Xiaogang, Zhang Wenrong, Zhang Xiaotao, Zhang Wang, Zhong Biao, Zhou Li, Zhuma Yujiang

Courtesy of the Jupiter Museum of Art.